V8 SOFT, S.R.O

PREBIEHAJÚCE PROJEKTY

Názov projektu: Podpora zamestnanosti
Typ projektu: Dopytovo – orientovaný projekt
Kód projektu: 312031U248
Trvanie projektu: 32 mesiacov
Výška NFP: 161 481,85

Cieľ projektu

Hlavný cieľ projektu je v priamej súvislosti so špecifickým cieľom výzvy a to zvýšenie zamestnanosti, zamestnateľnosti a udržateľnej účasti mladých ľudí a zníženie nezamestnanosti. Pre splnenie cieľu sa projektom budeme snažiť o zvýšenie podnikavosti a podporu prierezových zručností vrátane podnikania. Medzi cieľové skupiny patria nezamestnaní, dlhodobo nezamestnaní, nízko kvalifikovaní a starší a budú posudzovaní na základe statusu platného v čase vstupu do projektu.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
Operačný program ľudské zdroje Európsky sociálny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja

Hypertextové odkazy